Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
ZHANG Qingwu, LUO Taiyu, LI Yunhao, YU Yuan, JIANG Juncheng (43) [Abstract] [PDF: 1232KB]
HUA Min, JIANG Dai, PAN Xuhai,JIANG Juncheng (59) [Abstract] [PDF: 1422KB]
MA Yuheng, SHI Shicheng, LU Chunyi, WANG Supan, WANG Zhirong, JIANG Juncheng (33) [Abstract] [PDF: 3349KB]
ZHU Xueliang1,SONG Zeyang1,2, PAN Xuhai1,2, MEI Yu1, WANG Xilin1, ZHU Yucheng1, JIANG Juncheng1,2 (40) [Abstract] [PDF: 5372KB]
CHU Jun1,CHEN Xian1,CUI Mifen1,LIU Qing1,FEI Zhaoyang2,TANG Jihai1,2,ZHANG Zhuxiu1,QIAO Xu1,2 (86) [Abstract] [PDF: 1871KB]
LIANG Ying1,2, ZHAO Wei1, SHENG Hongjie2, FU Yuhao2, WANG Xinqing1, WANG Fang2 (26) [Abstract] [PDF: 3064KB]
LI Boya1,2,JIANG Hangjie1,AN Naying1,LI Sirui1,CUI Yi1,CUI Sheng1,2,SHEN Xiaodong1,2 (55) [Abstract] [PDF: 2264KB]
ZONG Chuanxin,YANG Xiaoquan,ZHOU Haoli,JIN Wanqin (29) [Abstract] [PDF: 2302KB]